Algemene Voorwaarden van 6×6 dieet VOF

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • 6x6dieet: 6×6 dieet V.O.F.
 • Wij: Alie Lourens en Wilma Bouwman, oprichters van 6×6 dieet V.O.F.
 • 6×6 dieet®: het 6×6 dieet, dat ontwikkeld en vormgegeven is door Alie Lourens en Wilma Bouwman en sinds 2013 gebruikt wordt. De merknaam is vastgelegd.
 • Wederpartij: alle natuurlijke personen die producten of diensten afnemen van de VOF 6x6dieet
 • Particulieren/ consumenten: alle natuurlijke personen die niet handelen voor doeleinden die verband houden met zijn beroepsactiviteit 
 • Zorgverleners: diëtisten, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en anderen die beroepsmatig met het 6×6 dieet® te maken hebben
 • Brochures: alle schriftelijke materialen, inclusief handleidingen, handboeken en flyers die aangeboden worden via de webshop
 • Producten: alle schriftelijke materialen en alle aangeboden diensten
 • Website: www.6x6dieet.nl
 • Webshop: de webshop van de VOF 6x6dieet, vindbaar op de website www.6x6dieet.nl
 • Schriftelijk: zowel op papier, per brief als per mail. Andersom geldt dat als er aangegeven wordt ‘per mail’ dan mag er ook een brief gestuurd worden

Artikel 2           Gegevens van 6×6 dieet V.O.F
Naam:  6×6 dieet V.O.F. (ook genoemd: de VOF 6×6 dieet)
Opgericht door: Alie Lourens en Wilma Bouwman, diëtisten

Postadres: Berberkrûd 17, 9285 KH Buitenpost
Emailadres: info@6x6dieet.nl
Website: www.6x6dieet.nl

KvK-nummer: 7744 5473
BTW-identificatienummer: NL8610 09 502 B01
Bankrekening: NL09 ABNA 0872 2352 62

Artikel 3           Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van producten en diensten door de VOF 6x6dieet welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop met domeinnaam www.6x6dieet.nl tussen 6×6 dieet V.O.F. en wederpartij.
3.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door de VOF 6×6 dieet gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij deze algemene voorwaarden.
3.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de VOF 6×6 dieet deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
3.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
3.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
3.7 Indien 6x6dieet niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de VOF 6×6 dieet in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4           Intellectueel eigendom  
4.1 Alle producten zijn met de uiterste zorg samengesteld door 6×6 dieet V.O.F. De schriftelijke materialen mogen door derden gebruikt worden, maar de inhoud mag niet gewijzigd worden. Tevens mag niets uit de uitgaven worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, foto’s of welke andere wijze van kopiëren en/of door welk ander medium, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 6×6 dieet V.O.F.
4.2 Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VOF 6×6 dieet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken of te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de VOF 6×6 dieet.

Artikel 5           Aanbod en aanvaarding
5.1 Alle aanbiedingen door of namens 6x6dieet op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt of zolang volgens aangegeven datum op de website.
5.2 De VOF 6×6 dieet is bevoegd om zonder enige voorafgaande mededeling aanbiedingen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Ook als de eerder aangegeven looptijd op de website nog niet verstreken is. Ook prijzen kunnen tussentijds aangepast worden. De reeds gesloten overeenkomsten blijven geldig met de met wederpartij afgesproken prijzen. 
5.3 De VOF 6×6 dieet kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.4 De VOF 6×6 dieet heeft het recht om levering van brochures en andere materialen te weigeren. Indien dat gebeurt zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Het eventueel al betaalde bedrag zal dan ook zo spoedig mogelijk geretourneerd worden, in ieder geval binnen dertig dagen.
5.5 Een deel van de materialen is specifiek bedoeld voor diëtisten en verwijzers. Bij een bestelling behoudt de VOF 6×6 dieet zich het recht voor om te controleren of de wederpartij inderdaad tot deze groepen behoort. Mocht blijken dat iemand niet tot deze groepen behoort en wel die materialen bestelt, dan kan dat een reden zijn dat 6×6 dieet V.O.F. niet tot levering overgaat. Zie verder 5.4.
5.6 Het is wederpartij niet toegestaan de 6×6 materialen via de eigen website of webshop te verkopen.
5.7 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van 6x6dieet, komt geen overeenkomst tot stand. Het afwijkende geldt dan als aanbod van de wederpartij, waarop 6x6dieet weer moet reageren of ze wel of niet akkoord gaan.
5.8 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door 6x6dieet te zijn aanvaard indien en zodra de
VOF 6×6 dieet dit schriftelijk heeft bevestigd.
5.9 Wederpartij heeft een aanbod van 6x6dieet aanvaard indien hij op de website www.6x6dieet.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
5.10 Na een door wederpartij gedane bestelling verzendt de VOF 6×6 dieet een digitale orderbevestiging.

Artikel 6           Prijs 
6.1 De VOF 6×6 dieet hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De prijzen zijn altijd onder voorbehoud van type-, druk- en spelfouten.
6.2 De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
6.3 Als gebruik gemaakt wordt van een kortingscode kan deze alleen ingevoerd worden tijdens het bestelproces. De korting wordt dan zichtbaar op de factuur. Achteraf kunnen geen kortingen toegevoegd of geclaimd worden.

Artikel 7           Betaling
7.1 Op de website wordt aangegeven hoe je de bestelling kunt betalen. Er zijn twee opties: via iDeal en via een bankoverschrijving. Als betaling niet direct bij het plaatsen van de bestelling wordt gedaan, dient de betaling plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Op een door 6x6dieet aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 6x6dieet aangegeven. Bij de keuze voor betaling via een bankoverschrijving worden de betaalgegevens per mail aan je verstrekt.
7,2 Wederpartij heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan 6×6 dieet V.O.F. te melden.
7.3 De VOF 6×6 dieet is gerechtigd de leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag.
7.4 Alle betalingen verlopen via Stichting Derdengelden Sisow in Helmond (KvK 52093328).
7.5 Indien er geleverd is en de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorwaarde is dat wederpartij door 6x6dieet is gewezen op de te late betaling en de VOF 6×6 dieet aan de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast is 6x6dieet gerechtigd de door hen gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over het openstaand bedrag met een minimum van € 40,=. De VOF 6×6 dieet kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedrag en percentage.
7.6 Openstaande betalingen, mogen door 6x6dieet verrekend worden met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan.
7.7 De VOF 6×6 dieet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8           Levering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
8.2 De VOF 6×6 dieet bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
8.3 Als plaats van levering geldt het adres dat bij de bestelling opgegeven is.
8.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 6×6 dieet V.O.F. streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is 6x6dieet echter niet verplicht.
8.5 De VOF 6×6 dieet houdt een beperkte voorraad aan; het is daardoor mogelijk dat de leveringstermijn langer wordt.
8.6 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te verzenden wordt de wederpartij daarover tijdig geïnformeerd en heeft deze het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
8.7Op wederpartij rust een afnameplicht. (zie ook artikel 10)
8.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelde producten berust bij de VOF 6×6 dieet tot het moment van bezorging aan wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9           Controle en klachten 
9.1 Wederpartij dient de producten direct bij ontvangst te controleren. Als er drukfouten, onvolkomenheden of beschadigingen geconstateerd worden, deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na levering schriftelijk of per mail melden aan de VOF 6×6 dieet. Met een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
9.2 Klachten kunnen worden gericht aan info@6x6dieet.nl of aan het postadres van 6×6 dieet V.O.F., te weten Berberkrûd 17, 9285 KH Buitenpost

Artikel 10         Bedenktijd en ontbinding
10.1 In de wet is geregeld dat voor consumenten een wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt. Voor ondernemers en bedrijven is die wettelijke verplichting er niet. 
Dat betekent voor consumenten dat zij gedurende 14 dagen na de ontvangst van de geleverde producten door 6×6 dieet V.O.F. het recht hebben de koop te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Tijdens de bedenktijd moet er zorgvuldig met het product omgegaan worden, het mag uitgepakt en ingekeken worden maar het mag niet gebruikt worden. De producten moeten na melding aan 6x6dieet in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen rekening retour gestuurd worden naar het postadres van 6x6dieet, te weten Berberkrûd 17, 9285 KH Buitenpost. De VOF 6×6 dieet zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij betaalde bedrag terugbetalen.
10.2 Voor zorgverleners en anderen die beroeps- of bedrijfsmatig producten of diensten bestellen is de wettelijke bedenktijd niet van toepassing. Er geldt een afnameplicht. 
Ontbinding is alleen mogelijk als één van beide partijen duidelijk tekort geschoten is en als de tekortkoming niet alsnog opgelost kan worden. Een tekortkoming is aan de orde als de aanbieder (in dit geval 6x6dieet) het bestelde product niet levert, niet op tijd levert, een verkeerd product levert of een defect product levert of zich op een andere manier niet aan de overeenkomst houdt. En voor de wederpartij gaat het om het niet betalen of niet tijdig betalen.

Artikel 11         Aansprakelijkheid
11.1 De VOF 6×6 dieet is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de producten ter beschikking stelt lijden, tenzij er aan de zijde van 6x6dieet sprake is van opzet of grove schuld.
11.2 De VOF 6×6 dieet is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van het inzetten van het 6×6 dieet®. Of het nu om diëtisten, praktijkondersteuners of andere zorgverleners gaat die met het 6×6 dieet® werken of om consumenten die op eigen houtje met het 6×6 dieet® aan de slag gaan. 
11.3 Wij geven geen garanties op het behalen van resultaten bij het inzetten en volgen van het 6×6 dieet®.
11.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze van inzetten en uitvoeren van het 6×6 dieet® door andere aanbieders van het 6×6 dieet®.
11.5 De VOF 6×6 dieet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Indien op de website www.6x6dieet.nl hyperlinks gebruikt worden, dan is 6×6 dieet V.O.F. niet aansprakelijk voor de informatie die op die doorgelinkte websites staat.

Artikel 12         Geschillen
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de VOF 6×6 dieet partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
12.2 Als er sprake is van een geschil, dan doen beide partijen het uiterste om het geschil in onderling overleg op te lossen. Pas als dat niet lukt zal de hulp van een mediator of een rechter ingeroepen worden.


Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd op 01-04-2021